هیات علمی

 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر فرشید عابدی


 

 
  تحصيلات:

متخصص بیماری های عفونی

 
  سمت/ رتبه:

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374

 

دوره تخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1381

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

abedif[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 

 معاون گروه
  نام و نام خانوادگی:

دکتر فرشید عابدی

 
  تحصيلات:

متخصص روانپزشکی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- استادیار

 
  تلفن:  05138002181  
  پست الكترونيكي:

talebimh[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 

 

 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر سید محمدجواد پریزاده


 
  تحصيلات:

اطفال

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استاد

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

parizademj[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
       
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر محمدرضا مجدی


 
  تحصيلات:

کودکان و نوزادان

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- دانشیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

MajdiMR[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
       
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر ویدا وکیلی


 
  تحصيلات:

پزشکی اجتماعی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

vakiliv[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
       
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر حمیدرضا بهرامی


 
  تحصيلات:

متخصص

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

bahramihr[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
       
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر علی وفایی نجار


 
  تحصيلات:

 مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

vafaeea[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 
       
       
  نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد رضا کرامتی


 
  تحصيلات:

متخصصآسیب شناسی (پاتولوژی)

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

keramatimr[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر شاپور بدیعی


 
  تحصيلات:

 

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

Badieeash[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد خواجه دلوئئ


 
  تحصيلات:

متخصص بیماری های عفونی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

khajedalueem[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر کیارش قزوینی


 
  تحصيلات:

متخصص ميكروب شناسي و ويروس شناسي

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

ghazvinik[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


  
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر سید مجتبی موسوی بزاز


 
  تحصيلات:

متخصص پزشکی اجتماعی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

MOUSAVIM[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


  
 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر امین اظهری


 
  تحصيلات:

طب فیزیکی و توانبخشی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-استادیار

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

azharia[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 

 
  نام و نام خانوادگی:

دکتر نسرین میلانی


 
  تحصيلات:

متخصص متخصص داخلی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
  تلفن:    
  پست الكترونيكي:

melanin[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 


 

 

منو اصلی