کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: سیده مهناز شیرازیان

سمت : کارشناسی روانشناسی بالینی

پست الکترونیک :shirazianm2[at]mums.ac.ir

شماره تماس گروه:318002540 (051)

شماره داخلی:540

نام و نام خانوادگی : سیما نوري طرازخاکي

سمت : کارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي

پست الکترونیک : nouritsh2[at]mums.ac.ir

شماره تماس گروه:318002540 (051) - 318827038  (051)

منو اصلی