معاون آموزشی

 معاون گروه
  نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدی طالبی


 

 
  تحصيلات:

متخصص روانپزشکی

 
  سمت/ رتبه:

- عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
  تلفن:  05138002181  
  پست الكترونيكي:

talebimh[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (cv)

 

منو اصلی