سرفصل های آموزشی

 

-معرفی دوره طب سالمندان

2-اصول ترانسفوزیون

3- اشنایی با نحوه درخواست و تفسیر ازمایشات

4-اشنایی با شکایات شایع در بیماران دچار بدخیمی

5-اشنایی با اصول توانبخشی

6-اشنایی با طب تسکینی

7-اشنایی با اصول صحیح نسخه نویسی

8-اشنایی با EBM

9-اشنایی با اندیکاسیونهای ارجاع در بیماریهای شایع ایران

10-اشنایی با اندیکاسیون های ارجاع در بیماری های شایع اطفال

11-اشنایی با اصول پزشکی خانواده

12-غربالگری دیابت بارداری، بیماری های تیروئید در دوران شیردهی

 
     

 

منو اصلی