معرفی رشته تحصیلی

 

رشته پزشکی خانواده از رشته هاي تخصّصی بالینی پزشکی است که متخصّصین آن ، ازسطح اول ارائه خدمات ،مراقبت هاي سلامت را به صورت جامع ( Comprehensive ) و ممتد ( Continuous ) به افراد ، خانواده وجامعه تحت پوشش ارائه می نمایند . این تخصّص، علوم پزشکی را از جنبه هاي مختلف جسمی( Biologic ) ، روانی ( Psychologic ) اجتماعی ( Social )ومعنوي (spiritual) باهم ترکیب کرده ، دامنه ي آن در تمامی شرایط ، بدون هرگونه تبعیض از نظر سنّ ، جنس ، موقعیّت اجتماعی و اقتصادي ، نژاد ، مذهب و خطر بیماري ، در هر عضوي از بدن و تمامی بیماري ها و مسائل مربوط به سلامت افراد و جامعه با بهره گیري از مشاوره با تخصّص هاي دیگر را شامل می شود .

متخصّصین این رشته ، با آشنایی باویژگی هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی خانواده ها و منطقه ي سکونت آنها، در یك رویکرد نیازمحور ( needs Oriented ) ، خدمات خود را در زمینه هاي پیشگیري شامل:حفاظت،ایمنی وارتقائ سلامت ، تشخیص ، درمان ، توانبخشی ، مدیریّت ، آموزش و پژوهش به افراد،خانواده و جامعه ارائه خواهند داد . شکل ارائه این رشته تلفیقی از حضوري و نیمه حضوري است.

 
     

 

منو اصلی