تماس با گروه

آدرس گروه پزشکي خانواده دانشکده پزشکي

 

 
مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي،

گروه پزشکي خانواده

تلفن داخلي: 38002540 051 و 38002541 051

تلفن مستقيم: 38827038 051

نمابر: 38827038 051

منو اصلی